Denne siden er under oppdaterin

Aktivitetsledere:
– Har ansvar for at det er tilstrekkelig med flaggvakter på enhver trening.
– Bestemmer hvor stor del av banen det skal kjøres på til enhver tid.
– Bestemmer hvor og når den enkelte utøver skal kjøre.
Barneidrettsbestemmelsene

Aktivitetslederen har ansvaret for at reglene blir overholdt:

– Alle utøvere skal melde seg hos ansvarlig aktivitetsleder før trening.
– Alle som skal kjøre SKAL ha gyldig lisens og medlemskap i klubb
underlagt NMF. Forevises før kjøring starter.
– Alle som skal kjøre må ha betalt treningsavgift, eller fremvise årskort.
– Fastsatte treningstider SKAL overholdes.
– Utøveren forplikter seg til å overholde instrukser som blir gitt av aktivitetsleder.
– Alle utøvere under 16 år skal ha med seg en forelder/foresatt, og disse skal følge
føreren ut på banen ved all aktivitet.
Kjøring i depot skal ikke forekomme. Sykkelen skal trilles (ikke kjøres) i depot.
– Kjøring på interne veier, parkeringsplass og depot skal ikke forekomme
men forflytting
mellom banene e
r godkjent, da i gangfart og iført hjelm.
Dette gjelder også foresatte/mekanikere 🙂

– Inn- og utkjøring på banen må overholdes.
– Overtredelse av banereglement kan føre til bortvisning.
– Aktivitetsleder skal melde fra om behov for banevedlikehold til baneansvarlige.
Flaggvakter:
– Flaggvaktene skal kjenne flaggreglene.
– Flaggvaktene skal fokusere på utøverne og være aktive på flaggpostene.
– Flaggvaktene er viktige for sikkerheten til utøverne.
– Det er ikke flaggvaktens ansvar å hjelpe utøvere rundt banen så lenge uhell og skader
ikke har oppstått!For utøvere under 16 år:
– Forelder/foresatt skal være tilstede ute i banen under kjøring!
– Utøvere uten forelder/foresatt tilgjengelig ute i banen, blir tatt av banen.

Enebakk Motorsportklubb