Ansvarsforsikring
Bane- og arrangementsforsikring
Arrangøransvar som baneeier, baneleier, banebruker eller arrangør av båtrace ved trening og stevner, ansvar ved bruk av uregistrert eller registrert motorkjøretøy under trening og stevner (bilansvarsloven) samt ansvar ved bruk av båt (de internasjonale sjøveisreglene), er dekket gjennom NMFs kollektive forsikringsavtale.

Alle klubber er derfor pålagt å betale bane- og arrangementsforsikring. Dette er en kollektiv forsikring som fordeles flatt ut på alle NMF sine klubber.

Det gjøres oppmerksom på at i skadetilfeller hvor bane/arrangementforsikringen benyttes så er egenandelen satt til kr 7.500,- . Siden det er NMF som står som forsikringstaker i If så vil denne egenandelen bli fakturert klubben av NMF.

Ulykkesforsikring/Barneidrettsforsikring
Alle utøverlisenser inneholder ulykkesforsikring. For barn 5-12 år gjelder vilkårene i NIFs Barneidrettsforsikring.

Informasjon og vilkår NIFs Barneidrettsforsikring

 

Informasjon om ny forsikringsavtale mellom If Skadeforsikring og Norges Motorsportforbund

Betydelig forbedret forsikringsavtale for lisensierte utøvere
Fra sommeren 2011 har NMF fått en betydelig forbedret forsikringsavtale forforbundets lisensierte utøvere. Nå vil det lønne seg å velge lisenstype ut fra hvor god forsikring man ønsker å ha. Maksimal forsikringsdekning oppnår man ved å tegne internasjonal lisens. Nasjonal lisens og ungdomslisens gir utvidet dekning, mens øvrige lisenser har en minimumsløsning på forsikringssiden som kun gir en grunnleggende dekning.

Forsikringsbrosjyre NMF & IF

 

For barneidrett gjelder egne vilkår innen norsk idrett (se over).

Nytt er det også at man nå kan få rådgivning om idrettskader ved å ringe IDRETTENS HELSETELEFON – tlf.nr. 02401 – når noe inntreffer.

NB: I Europa/EØS området må alltid også Europeisk Helsetrygdkort medbringes. For informasjon og bestilling se www.helfo.no

Studere forsikringsvilkårene
Den nye forsikringen gjør det viktigere å studere forsikringsvilkårene og velge lisens ut fra dette. Nå har altså utøverne en valgmulighet og ansvar for å sette seg inn i vilkårene. Tabellen under viser dekningssummene i de tre kategoriene.

Omfatter alle som har løst lisens i NMF
Forsikringen omfatter alle som har løst og betalt lisens i NMF, og forutsetter at vedkommende er medlem av norsk folketrygd. For en årslisens gjelder lisensen fra den dato den betales og til avtalens forfallsdato. Den gjelder for organisert trening eller konkurranseaktivitet i regi av NMF medlemsklubb. Kjøretøy som benyttes kan være uten skilt, men skal være registrert i NMF sitt konkurransekjøretøyregister, baner/anlegg/kjøreområder skal være godkjent av NMF.

I forbindelse med internasjonal lisens som gir maksimal forsikringsdekning garanterer avtalen også at forsikringen skal oppfylle de særkrav som de internasjonale forbundene NMF er tilsluttet til en hver tid stiller for individuell forsikringsdekning for idrettsutøvere.

Det er viktig å merke seg begrensningene i forsikringen. Den gjelder ikke ved deltakelse i aktiviteter organisert av personer, juridiske enheter eller organiser som ikke er tilsluttet NMF eller de internasjonale organisasjoner forbundet er medlem av. Den gjelder heller ikke hvis skade skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg for sykdom og ikke hvis man er sykmeldt. Forsikringen er kun gyldig når det brukes godkjent sikkerhetsutstyr. Skade på briller/kontaktlinser, kjøretøy og kjøretøy og bekledning dekkes ikke.

Behandling/operasjon skal skje etter avtale med If innenfor de frister som gjelder for de ulike forsikringsgruppene. Ring If – Idrettens Helsetelefon – telefon 02401.

For internasjonal lisens/maksimal dekning skal oppstart av undersøkelse/behandling skje innen 1 måned og for nasjonal lisens/ungdomslinse/utvidet dekning er gitt en oppstartsgaranti på 3 måneder. Det presiseres at det ikke gjelder slik garanti for grunnlises.

Tannskader, undersøkelser og behandling av akutte skader må håndteres innen 2 år fra skadedagen. Det forutsettes at operasjoner og billeddiagnostikk skal godkjennes av If på forhånd.

Se tabell for fullstendig oversikt over dekningsgrad ved de forskjellige lisenstyper.

Hvordan melde inn skade til NMF
Når en skade har oppstått under trening eller løp skal denne meldes inn til forbundskontoret. Det skal benyttes egne skjemaer for dette. Skjemaene finnes nederst på denne siden og i perm på klubbhuset.

Det finnes et eget skjema for skader som har oppstått på trening og for skader som har oppstått under løp. På det individuelle skadeskjemaet skal det krysses av for Ja eller Nei for om utøveren ønsker tilsendt forsikringspapirer for å melde skaden inn til forsikringsselskapet. Det er viktig at det krysses av på dette feltet for å gi riktig saksbehandling. Skader som har oppstått under løp skal meldes inn på skjemaet “Legerapport”. Alle skjemaene skal være underskrevet av legen på stevnet eller sykehus.

Skader som har oppstått under trening skal meldes inn på skjemaet “Treningsskade”. Dette skal fylles ut og undertegnes av treningsansvarlig og/eller sanitetsansvarlig under treningen. Har skaden skjedd under trening eller løp i utlandet må det sørges for at de nødvendige papirene sendes inn til forbundskontoret.

Individuelt skadeskjema (PDF)

Legerapport (PDF)

Skaderapport for treningsskade (PDF)
Forsikringsbrosjyre NMF & IF (PDF)

index.4