LOV FOR Enebakk Motorsportklubb
Stiftet 15.2.2001.
Sist endret 13.05.2020.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål
(1) Enebakk Motorsportklubb formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
(3) Enebakk Motorsportklubb har som formål å øke medlemmenes ferdigheter innen motorsport, samt å arbeide for å fremme større interesse for motorsport som idrettsgren

§ 2 Organisasjon
(1) Enebakk Motorsportklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
(2) Enebakk Motorsportklubb er medlem av Norges Motorsportforbund.
(3) Enebakk Motorsportklubb er medlem av NIF gjennom Viken idrettskrets, hører hjemme i Enebakk kommune, og er medlem av Enebakk idrettsråd.
(4) Enebakk Motorsportklubb skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for Enebakk Motorsportklubb uavhengig av hva som måtte stå i Enebakk Motorsportklubb egen lov.

§ 3 Medlemmer
(1) For at en person skal opptas i Enebakk Motorsportklubb må vedkommende:
a) Akseptere å overholde Enebakk Motorsportklubb og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.
(2) Styret i Enebakk Motorsportklubb kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til Enebakk Motorsportklubb styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
(3) Medlemskap i Enebakk Motorsportklubb er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
(4) Medlemmet plikter å overholde Enebakk Motorsportklubb og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(6) Enebakk Motorsportklubb kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i Enebakk Motorsportklubb og skal strykes fra lagets medlemsliste.
(7) a) Styret i Enebakk Motorsportklubb kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
c) Ved fratakelse av medlemskap kan Enebakk Motorsportklubb vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Enebakk Motorsportklubb styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Enebakk Motorsportklubb vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.
(8) Enebakk Motorsportklubb skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE.

§ 4 Kjønnsfordeling
(1) Enebakk Motorsportklubb skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
(3) Idrettsstyret kan pålegge Enebakk Motorsportklubb å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/ ting valgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.
(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.
(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

(4) Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(5) Møte- og talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget.
b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.
(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
(3) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.
(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget
(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av Enebakk Motorsportklubb som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Enebakk Motorsportklubb eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av Enebakk Motorsportklubb. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 8 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Enebakk Motorsportklubb er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i Enebakk Motorsportklubb.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommende standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Enebakk Motorsportklubb.

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Styrer, komiteer og utvalg i Enebakk Motorsportklubb er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling1 eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for Enebakk Motorsportklubb medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.
(1) Enebakk Motorsportklubb er regnskaps- og revisjonspliktig og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.
(2) Enebakk Motorsportklubb skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
e) Bankkonti skal være knyttet til Enebakk Motorsportklubb, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.
(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

§ 12 Budsjett
(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
§ 13 Utlån og garanti
Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen Side 12 av 21
betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er Enebakk Motorsportklubb høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned2.
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Enebakk Motorsportklubb internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Enebakk Motorsportklubb internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
(4) Alle Enebakk Motorsportklubb medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

§ 16 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle Enebakk Motorsportklubb årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
9. Behandle Enebakk Motorsportklubb regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning .
10. Behandle forslag og saker.3
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle Enebakk Motorsportklubb organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med Leder, nestleder, rulleres hvert annet år.
5 styremedlemmer, rulleres hvert annet år.
og 2 varamedlem4 for ett år.
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Enebakk Motorsportklubb har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Baneprosjekt ny bane.
f) Baneansvarlig
g) Kioskansvarlig
h) Arrangementsansvarlig.
i) Markedsansvarlig.
j) To revisorer.5
Leder og nestleder velges enkeltvis. For to år. Ikke sammenfallende. Øvrige medlemmer velges samlet. For to år, forskjellige år. Deretter velges varamedlemmene samlet for et år. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2.
varamedlem osv. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater, enn det antall som det skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vara medlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 18 Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte i Enebakk Motorsportklubb innkalles av Enebakk Motorsportklubb styre med minst 2 ukers frist etter:
a) Vedtak av Enebakk Motorsportklubb styre eller årsmøte.
b) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
c) Skriftlig krav fra 1/34 eller 50 av Enebakk Motorsportklubb stemmeberettigete medlemmer.
(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall
stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret
iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinært årsmøte i Enebakk Motorsportklubb skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller
betydelig omfang.

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av
årsmøtet.

§ 20 Enebakk Motorsportklubb styre
(1) Enebakk Motorsportklubb ledes og forpliktes av styret, som representerer Enebakk Motorsportklubb utad. Styret er Enebakk Motorsportklubb høyeste myndighet mellom årsmøtene.
(2) Styret skal blant annet:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at Enebakk Motorsportklubb midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at Enebakk Motorsportklubb har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c) Oppnevne komiteer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen, og en ansvarlig for barneidretten.
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valg representanter.
f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av idrettsstyret.
(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§ 21 Kontrollutvalg.
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak,
bevilgninger og økonomiske rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi
en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall
skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov
engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner
nødvendig.
e)
(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og
dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22 Valgkomité
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og
skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges
på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut
av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og
forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 23 Grupper
(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan
disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av
idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.
(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har
vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret
velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til
valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne
gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av
gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens
regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets
regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av
fullmakt gitt av årsmøtet.
(3) Gruppestyret eller representant for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.
.
V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24 Lovendring
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs
lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er
vedtatt av styret.
(2) Øvrige lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Enebakk Motorsportklubb etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks med mindre årsmøtet vedtar noe annet.
Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved
eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs
regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge
nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av Enebakk Motorsportklubb selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1) Forslag om oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskretsen og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.
(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av Enebakk Motorsportklubb tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at Enebakk Motorsportklubb skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før Enebakk Motorsportklubb holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

Enebakk Motorsportklubb